Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Akreditace: č.j.: MŠMT-41825/2015-1-930

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pedagogy škol a pracovníky školních poradenských pracovišť v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště“. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogy škol a pracovníky ŠPP.

Předkládaný materiál je určen ke včasné depistáži jedinců, kteří při vzdělávání vykazují potíže při nabývání matematických schopností a dovedností. Včasným odhalením obtíží a následným zahájením intervence usilujeme o snížení počtu žáků, kteří nejsou schopni adekvátně přijímat a využívat informace, které jim škola poskytuje. Péče o tyto žáky předchází ztrátě motivace ke školní práci či výukovému selhávání. Nástroj se zaměřuje na prevenci školního neúspěchu. Zjištěná data se stávají podkladem pro  intervenci a tvoří východisko pro stanovení podpůrných opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských pracovišť

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termíny konání:

1.kurz:  16.10.2018, 8.30 – 13.00 hod.

2.kurz:  21.11.2018, 9.00 – 14.00 hod.

3.kurz:  22.10. 2018, 9.00 – 18.00 hod. – pozor, tento kurz se koná v Praze! Přihlášením se na tento kurz – Diagnostika matematických schopností a dovedností se automaticky přihlašujete i na kurz Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště. Cena obou kurzů je 1450 Kč. Cena je včetně testových baterií.

Kurz se koná v Základní škole profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2, Praha 4

Lektor kurzu: Mgr. J. Bednářová

Místo konání 1. a 2. kurzu v Brně: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena:  725 Kč včetně materiálů.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.