Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

Akreditace: č.j.: MŠMT-41825/2015-1-930

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je seznámit pedagogy s problematikou přípravy dětí na školní docházku, se snížením rizika dyslexie, s  prevencí školního neúspěchu formou skupinové práce za spoluúčasti rodiny. Důraz je kladen na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání. Kurz by měl účastníky vybavit takovou úrovní dovedností a znalostí, aby byli schopni kvalifikovaně pracovat s dětmi, které mají problémy v komunikaci, opožděný vývoj řeči, artikulační neobratnost, nerozvinutou motoriku, zejména grafomotoriku, narušené nebo nerozvinuté zrakové, sluchové vnímání, problémy s orientací v prostoru, čase, oslabené základní matematické představy, poruchy soustředění a pozornosti, úzkostné ladění.

Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, učitelům I. stupně ZŠ, členům školních a školských poradenských pracovišť (speciální pedagogům, psychologům), logopedům.

Rozsah kurzu: 22 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Lektorky kurzu: Mgr. J.Bednářová, PhDr. V.Šmardová, PhDr.Svobodová, Mgr. Zárubová

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Termíny a rozpisy kurzů:

25. 9. – 16. 10. 2018 (4 denní kurz) – Rozpis 25. 9. – 16. 10. 2018

26. 11. – 28. 11. 2018 (3 denní kurz) – Rozpis 26. 11. – 28. 11. 2018

14. 1. – 16. 1. 2019 (3 denní kurz) – Rozpis 14. 1. – 16. 1. 2019

Prosím prostudujte si rozpisy kurzů, v kalendáři pro rezervaci se vyskytuje vždy pouze první den kurzu.

Cena: 2760 Kč včetně materiálů

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.