Co nabízíme?

Péče o předškoláky

Dětem od tří let (a jejich rodičům) poskytujeme tyto psychologické a speciálně-pedagogické služby :

 • posouzení vývojové úrovně dítěte 
 • posouzení laterality (“praváctví” či “leváctví”)posouzení školní zralosti  (včetně vypracování odborných podkladů – doporučení odkladu školní docházky, doporučení vřazení dítěte do speciální školy)
 • pomoc při adaptačních problémech v MŠ 
 • pomoc při emočních (citových)  a výchovných problémech v rodině a v MŠ
 • pomoc s rozvojem dílčích schopností a dovedností (jako je grafomotorika,  početní schopnosti a dovednosti, sluchové a zrakové vnímání, vizuomotorika, prostorová orientace, řeč – vyjma nápravy vad výslovnosti…) – formou individuální péče (speciálně-pedagogická stimulace) nebo skupinové péče (edukativně stimulační skupiny pro předškoláky).

Péče o žáky ZŠ

Dětem mladšího i staršího školního věku (a jejich rodičům) nabízíme pomoc při zvládání nejrůznějších obtíží spojených se vzděláváním a výchovou:

 • pomoc při řešení výukových obtíží (na podkladě nerovnoměrného vývoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů,  specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností  a jiných odlišností ve vývoji dětí)
 • pomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině )
 • pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením základní nebo střední školy,  posouzení předpokladů ke studiu na víceletém gymnáziu, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu).
 • pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, následné programy na podporu zdravého sociálního klimatu ve třídě a prevence šikany)
 • péče o mimořádně nadané žáky (identifikace nadání, poradenství pro rodiče, konzultace individuálních vzdělávacích plánů) 

Péče o žáky  SŠ a SOU

Dospívajícím (a jejich rodičům) nabízíme pomoc při zvládání obtíží spojených se vzděláváním a výchovou, pomoc při řešení osobnostních a vztahových problémů v období dospívání:

 • pomoc při řešení výukových obtíží (na podkladě nerovnoměrného vývoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů,  specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností  a jiných odlišností ve vývoji dospívajících)
 • pomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině).
 • pomoc při řešení osobních a vztahových problémů dospívajících
 • pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením  střední školy,  posouzení předpokladů ke studiu na VOŠ a VŠ, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu/.
 • pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, programy na podporu zdravého sociálního klimatu ve třídě a prevence šikany).

Učitelům a školám nabízíme: 

 • konzultační pomoc –  osobní, telefonické či písemné konzultace při řešení výukových či výchovných problémů žáků (na žádost učitele nebo rodičů žáka)
 • informační  a metodickou  pomoc – vzdělávací programy pro učitele, pomoc speciálního pedagoga (nebo psychologa) při vypracování individuálních vzdělávacích plánů (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami), metodické vedení školních psychologů, školních speciálních pedagogů, školních metodiků prevence…

Při spolupráci se školami upřednostňujeme tyto principy:

 • osobní přístup – každá škola má – v rámci poradny – „svého“(přiděleného)  psychologa a speciálního pedagoga (nezaměňujme, prosím, se školním psychologem a školním speciálním pedagogem – ti pracují přímo na škole).
 • úzký kontakt se školním poradenským pracovištěm – psychologové a speciální pedagogové PPP spolupracují se školním poradenským pracovištěm (které je tvořeno výchovným poradcem školy, školním metodikem prevence a na některých školách rovněž školním psychologem a školním speciálním  pedagogem).
 • návštěvy na školách psychologové a speciální pedagogové PPP svěřené školy  několikrát ročně navštíví, v průběhu školního roku jsou se školami v telefonickém a písemném kontaktu.
 • přímá spolupráce s učiteli – při řešení některých situací spolupracují naši psychologové a speciální pedagogové (po dohodě s rodiči)  také přímo  s jednotlivými učiteli – formou telefonických konzultací, osobních setkání, návštěv v hodinách, při preventivních programech se třídou…

Znalost prostředí jednotlivých škol využívají  psychologové a speciální pedagogové PPP při své práci s klienty – jak při vyjasnění příčiny a povahy problému, tak při hledání řešení (a jeho uskutečnění).