Změna provozní doby od 11.1.!

Vzhledem k  aktuální situaci na pracovištích PPP Brno bude provozní doba přijímacích kanceláří upravena od 11.1.2021 následovně:

POZOR: NETÝKÁ SE KLIENTŮ POZVANÝCH K ODBORNÉMU PRACOVNÍKOVI NA URČITÝ ČAS.

Pondělí 7:30-16:00
Úterý: 7:30-14:00
Středa: 7:30-16:00
Čtvrtek: 7:30-14:00
Pátek: 7:30-14:00

Zprávy a doporučení je možno v přijímacích kancelářích vyzvedávat v této době, mimo uvedenou dobu lze po telefonické domluvě.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Libor Mikulášek, ředitel PPP Brno, p.o.

Hygienická opatření v PPP Brno

PROVOZ A OPATŘENÍ PPP BRNO, příspěvková organizace  VZHLEDEM KE COVID-19 k 24.10. 2020

Školní rok 2020/21 byl v PPP Brno zahájen v plném rozsahu činností v souladu se školskými právními předpisy.

Od 10.9. platí nařízení užívat při pohybu a pobytu ve školských zařízeních ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako respirátor, rouška, ústenka, šátek apod., které brání šíření kapének.

Pracovník poradny i účastník poradenské služby (klient) v rizikové skupině  může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany, štít nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.

Za základní opatření je považováno dodržování hygienických pravidel stanovených MZ: dodržování zásad osobní a provozní hygieny, sociální distance, řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních.

Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

PPP Brno zajišťuje např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby apod.

Provoz a opatření vzhledem ke klientům

Vstupující do budovy jsou prostřednictvím vyvěšených informací seznámeni

  • se zákazem vstupu s příznaky infekčního onemocnění (1),
  • se stanovenými a hygienickými a protiepidemickými pravidly včetně dezinfekce rukou,
  • s omezením pohybu a pobytu osob uvnitř budovy (nutný doprovod, omezení provozu čekáren, doporučené rozestupy),
  • s povinností PPP postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ, další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZ.
  • s možností, kterou má pracovník PPP i účastník poradenské služby v rizikové skupině – podle svého uvážení pro svoji ochranu může používat prostředky s vyšším stupněm ochrany, např. respirátor a zachovávat sociální distanci.
  • Osobám s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školského zařízení pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Upozornění

Žádáme rodiče a zletilé klienty, aby se v případě respiračního onemocnění nebo předpokladu vzniku nemoci  (zvýšená teplota, dušnost) omluvili z termínu vyšetření. Optimální je realizovat vyšetření v rámci dobré kondice klienta.

Žádáme o to v souvislosti  z důvodu možného rozšiřování nemocí i z důvodu ohleduplnosti k zaměstnancům naší PPP.

Po uzdravení vám nabídneme náhradní termín.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Libor Mikulášek, ředitel PPP Brno, p.o.

Informace ke kurzům

Pokud jste prostudoval/a informace uvedené u požadovaného kurzu – Průvodce přihlašováním a Odpovědi na nejčastější dotazy a nenalezl/a jste řešení,  obraťte se s dotazem na emailovou adresu:  jirina.bednarova@pppbrno.cz

Nově je u každého kurzu emailová adresa (u kalendáře s termíny) na kterou můžete napsat v případě, že je již kurz obsazen a vy máte zájem být upozorněn/a na vypsání nového termínu.

Děkujeme za spolupráci

Vyšetření v PPP před maturitní zkouškou (aktualizované)

Vyšetření před maturitní zkouškou (MZ)

Informace pro budoucí maturanty (případně jejich zákonné zástupce a vyučující)
Vyšetření je určeno pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním znevýhodněním a postižením, případně pro žáky využívající podpůrná opatření 2. až 5. stupně), podrobně viz Školský zákon č. 561/2004 Sb.  , VYHLÁŠKA o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění.
Vyšetření před MZ  probíhá celoročně. Vzhledem k termínu odevzdání  Doporučení (dříve Posudku) k uzpůsobení  podmínek maturitní zkoušky (tzv. Doporučení PUP)  ve škole  a
jeho platnosti, doporučujeme se k vyšetření objednat nejlépe v průběhu  druhého  pololetí ročníku před maturitním ročníkem (obvykle 3. ročník SŠ nebo 1. ročník dvouletého nástavbového maturitního studia), nejpozději  pak v průběhu září (na začátku maturitního ročníku).  Pozdější objednání může znamenat nemožnost poskytnout včasný termín ke splnění podmínek uplatnění  Doporučení (viz objednací  doba  Jak se objednat?).

Pro jarní zkušební období se Doporučení PUP ve škole odevzdává spolu s přihláškou k MZ nejpozději 1.12. v maturitním šk.roce.

Pokud se maturitní zkouška uskuteční v podzimním zkušebním období, přihlášení k MZ musí proběhnout spolu s případným odevzdáním Doporučení PUP do 25.6., objednání k vyšetření je tomu třeba přizpůsobit.

Platnost Doporučení PUP je nejdéle 24 měsíců od data vydání.

S sebou na vyšetření je třeba přinést vyplněný a razítkem školy opatřený Dotazník k PUP MZ (obvykle je  k dispozici ve škole u výchovných poradců, kteří jej vyplní spolu s vyučujícími maturitních předmětů) , opravené slohové práce, sešity, případně lékařské zprávy a všechny další dokumenty související s obtížemi, pro které by mělo  být přiznáno uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky.