Kurzy pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ŠPP, ŠPZ

Diagnostika předškolního dítěte

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí (vývoj myšlení, řeči, sociálních schopností a dovedností, hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, vývoj kresby, vývoj zrakového, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace, základních matematických představ) jako východiskem pro vytváření individuálního programu rozvoje předškolního dítěte.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení.

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 1 370,- Kč včetně materiálů.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Přihlásit se

Edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je seznámit pedagogy s problematikou přípravy dětí na školní docházku, se snížením rizika dyslexie, s  prevencí školního neúspěchu formou skupinové práce za spoluúčasti rodiny. Důraz je kladen na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání. Kurz by měl účastníky vybavit takovou úrovní dovedností a znalostí, aby byli schopni kvalifikovaně pracovat s dětmi, které mají problémy v komunikaci, opožděný vývoj řeči, artikulační neobratnost, nerozvinutou motoriku, zejména grafomotoriku, narušené nebo nerozvinuté zrakové, sluchové vnímání, problémy s orientací v prostoru, čase, oslabené základní matematické představy, poruchy soustředění a pozornosti, úzkostné ladění.

Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, učitelům I. stupně ZŠ, členům školních a školských poradenských pracovišť (speciální pedagogům, psychologům), logopedům.

Rozsah kurzu: 22 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termíny a rozpisy kurzů: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit.

Prosím prostudujte si rozpisy kurzů, v kalendáři pro rezervaci se vyskytuje vždy pouze první den kurzu.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4
Cena: 3044,- Kč včetně materiálů

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Přihlásit se

Školní zralost a zápis do školy

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem programu je blíže seznámit pedagogy mateřských a základních škol s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy. Seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí, jako východiskem stimulace a vytvoření podmínek, které dítě potřebuje při zahájení školní docházky. Program se zaměřuje na prevenci školního neúspěchu.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, speciálním pedagogům, ostatní pedagogickým pracovníkům.

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 1370,- Kč včetně materiálů

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Přihlásit se

Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pedagogy mateřských a základních škol a pracovníky školních poradenských pracovišť v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště“. Diagnostická baterie je zaměřena na sledování úrovně připravenosti schopností potřebných pro čtení a psaní, matematiku. Je určena pro děti v posledním půl roce  před zahájením školní docházky a pro žáky v I. pololetí 1.ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogy škol a pracovníky ŠPP.

Test je využitelný pro zjištění aktuální úrovně dílčích schopností, odhalení oblastí vyžadujících intervenci, výsledky se mohou stát výchozím bodem  pro zahájení stimulace jak individuální, tak i skupinové (např. zvážení zařazení dítěte do programu Edukativně stimulační skupiny); vyhodnocení ověření efektivnosti individuální či skupinové předškolní stimulace. V předškolním věku se může být jedním z podkladů ke zvážení odkladu školní docházky, ve školním věku depistážním nástrojem k vyhledání žáků ohrožených školním neúspěchem a zahájení stimulace oslabených oblastí, východiskem pro stanovení vyrovnávacích opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských pracovišť

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 780,- Kč

Do rozpočtu ceny kurzu nejsou zahrnuty manuály k testu.
Pro práci v kurzu účastník obdrží zácvičné archy.
Manuály si absolventi kurzu mohou zakoupit na podkladě kopie osvědčení po absolvování kurzu.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Přihlásit se

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

Vzdělávací cíl kurzu:

Cílem je vyškolit pedagogy škol a pracovníky školních poradenských pracovišť v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště“. Diagnostická baterie je zaměřena na sledování úrovně schopností potřebných pro čtení a psaní i na samotnou dovednost číst a psát. Je určena pro žáky 1.- 4. ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogy škol a pracovníky ŠPP.

Předkládaný materiál je určen ke včasné depistáži jedinců, kteří při vzdělávání vykazují potíže při nabývání výše uvedených dovedností. Včasným odhalením obtíží a následným zahájením intervence usilujeme o snížení počtu žáků, kteří nejsou schopni adekvátně přijímat a využívat informace, které jim škola poskytuje. Péče o tyto žáky předchází ztrátě motivace ke školní práci či výukovému selhávání. Nástroj se zaměřuje na prevenci školního neúspěchu. Zjištěná data se stávají podkladem pro intervenci a tvoří východisko pro stanovení podpůrných opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských pracovišť.

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 780,- Kč

Do rozpočtu ceny kurzu nejsou zahrnuty manuály k testu.
Pro práci v kurzu účastník obdrží zácvičné archy.
Manuály si absolventi kurzu mohou zakoupit na podkladě kopie osvědčení po absolvování kurzu.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Přihlásit se

Intervence  a stimulace schopností potřebných pro čtení a psaní; vytváření podpůrných opatření v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem programu je poskytnout pedagogům širší pohled na potíže ve čtení a ve psaní i na specifické poruchy učení. Zabývá se, možnostmi rozvoje schopností potřebných pro čtení a psaní, reedukací specifických poruch učení. Připravuje učitele a speciální pedagogy na skupinovou i individuální práci s dětmi s potížemi ve čtení a ve psaní. Zabývá se možnostmi vhodných podpůrných opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských pracovišť.

Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit.

Prosím prostudujte si termíny jednotlivých setkání, v kalendáři pro rezervaci se vyskytuje pouze první den kurzu.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 1 335,- Kč

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Přihlásit se

Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pedagogy škol a pracovníky školních poradenských pracovišť v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště“. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogy škol a pracovníky ŠPP.
Předkládaný materiál je určen ke včasné depistáži jedinců, kteří při vzdělávání vykazují potíže při nabývání matematických schopností a dovedností. Včasným odhalením obtíží a následným zahájením intervence usilujeme o snížení počtu žáků, kteří nejsou schopni adekvátně přijímat a využívat informace, které jim škola poskytuje. Péče o tyto žáky předchází ztrátě motivace ke školní práci či výukovému selhávání. Nástroj se zaměřuje na prevenci školního neúspěchu. Zjištěná data se stávají podkladem pro intervenci a tvoří východisko pro stanovení podpůrných opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských pracovišť

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 780,- Kč

Do rozpočtu ceny kurzu nejsou zahrnuty manuály k testu
Pro práci v kurzu účastník obdrží zácvičné archy.
Manuály si absolventi kurzu mohou zakoupit na podkladě kopie osvědčení po absolvování kurzu.

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Přihlásit se

Intervence  a stimulace matematických schopností a dovedností; vytváření podpůrných opatření v matematice

Akreditace: č.j.: MŠMT-33186/2018-1-949

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s problematikou potíží dětí s pozvolnějším vyzráváním matematických schopností a dovedností, se specifickou poruchou učení – dyskalkulií. Blíže pochopit potíže dítěte a naučit ho potíže překonávat. Zároveň nabízí i pohled na specifické poruchy učení a jejich vliv na matematické dovednosti a výkony. Záměrem je připravit učitele a speciální pedagogy na práci s dětmi s potížemi v matematice a to jak formou individuální reedukace, tak i skupinové práce. Zabývá se možnostmi vhodných podpůrných opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských zařízení.

Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termín konání: Termín konání je upřesněn u anotace jednotlivých kurzů, kde je možno se zároveň elektronicky přihlásit.

Prosím prostudujte si termíny jednotlivých setkání, v kalendáři pro rezervaci se vyskytuje pouze první den kurzu.

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Cena: 1335,- Kč

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Přihlásit se