Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Zácvik ke standardizovanému testu Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště

Akreditace: Č. j.:  MŠMT – 32021/2020-2-806

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je vyškolit pedagogy škol a pracovníky školních poradenských pracovišť v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště“. Diagnostická baterie je zaměřena na sledování úrovně schopností potřebných pro čtení a psaní i na samotnou dovednost číst a psát. Je určena pro žáky 1.- 4. ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogy škol a pracovníky ŠPP.

Předkládaný materiál je určen ke včasné depistáži jedinců, kteří při vzdělávání vykazují potíže při nabývání výše uvedených dovedností. Včasným odhalením obtíží a následným zahájením intervence usilujeme o snížení počtu žáků, kteří nejsou schopni adekvátně přijímat a využívat informace, které jim škola poskytuje. Péče o tyto žáky předchází ztrátě motivace ke školní práci či výukovému selhávání. Nástroj se zaměřuje na prevenci školního neúspěchu. Zjištěná data se stávají podkladem pro intervenci a tvoří východisko pro stanovení podpůrných opatření.

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školních poradenských pracovišť.

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Termíny konání:

6. 5. 2021, 14.00 – 19.30 hod.

21. 6. 2021, 8.00 – 13.30 hod.

Pozor!  ZMĚNA V PŘIHLAŠOVÁNÍ!

Aktuálně není možné se přes web PPP Brno přihlásit, níže uvedený kalendář není funkční (stránky jsou v rekonstrukci).

Pokud máte o některý z kurzů zájem, je nutno přihlásit se e-mailem na adrese: hana.souckova@pppbrno.cz. Pokud do jednoho týdne od zaslání přihlášky neobdržíte žádnou odpověď, pošlete prosím přihlášku znovu, příp. kontaktujte p.Součkovou telefonicky: +420 725 550 820.

Do e-mailu uveďte všechna přihlašovací data:

  • Název semináře (včetně uvedení varianty, zda se jedná o kurz pro pedagogy škol a ŠPP nebo variantu pro pracovníky ŠPZ)
  • Termín konání semináře
  • Titul, jméno, příjmení
  • Datum narození
  • Fakturační adresu, včetně IČO
  • Zaměstnavatele (pokud se liší od fakturační adresy)

Uvedené informace o jednotlivých kurzech (obsah, cena, fakturace atd.) jsou nadále v platnosti.

Lektor kurzu: Mgr. Jiřina Bednářová

Místo konání: Semináře se budou konat formou on-line.

Cena: Brno + forma on-line 1047,- Kč, Praha a Olomouc 1180,- Kč

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.
Pokud je již kurz obsazen a máte zájem být upozorněn/a na vypsání nového termínu tohoto kurzu napište na tento email cj.zs@pppbrno.cz