Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

Akreditace: Č. j.:  MŠMT – 32021/2020-2-806

Vzdělávací cíl kurzu: Cílem je seznámit pedagogy s problematikou přípravy dětí na školní docházku, se snížením rizika dyslexie, s  prevencí školního neúspěchu formou skupinové práce za spoluúčasti rodiny. Důraz je kladen na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání. Kurz by měl účastníky vybavit takovou úrovní dovedností a znalostí, aby byli schopni kvalifikovaně pracovat s dětmi, které mají problémy v komunikaci, opožděný vývoj řeči, artikulační neobratnost, nerozvinutou motoriku, zejména grafomotoriku, narušené nebo nerozvinuté zrakové, sluchové vnímání, problémy s orientací v prostoru, čase, oslabené základní matematické představy, poruchy soustředění a pozornosti, úzkostné ladění.

Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, učitelům I. stupně ZŠ, členům školních a školských poradenských pracovišť (speciální pedagogům, psychologům), logopedům.

Rozsah kurzu: 23 vyučovacích hodin, účastníci v závěru získají osvědčení.

Lektorky kurzu: Mgr. J. Bednářová, PhDr. V. Šmardová, PhDr. M. Svobodová, Mgr. L. Zárubová

Místo konání: Pedagogicko – psychologická poradna Brno, pracoviště Kohoutova 4

Termíny a rozpisy kurzů: 

1.kurz  –  23.10. – 12.11.2020  –  POZOR, ZRUŠENO!  Rozpis ESS 23.10.2020

2. kurz  –  6.11. – 13.11.2020  –  POZOR, ZRUŠENO!  Rozpis ESS 6.11.2020

3. kurz – 19.1. – 21.1.2021  –  POZOR, ZRUŠENO!, bližší informace budou rozeslány emailem  Rozpis ESS 19.1.2021

4. kurz – 16.2. – 2.3.2021  – POZOR, ZRUŠENO!, bližší informace budou rozeslány emailem Rozpis ESS 16.2.2021

5. kurz – 3.3. – 5.3 2021 – POZOR, ZRUŠENO!, bližší informace budou rozeslány emailem  Rozpis ESS 3.3.2021

6. kurz – 6.4. – 8.4.2021 POZOR, ZRUŠENO!, bližší informace budou rozeslány emailem Rozpis ESS 6.4.2021

Prosím prostudujte si rozpisy kurzů, v kalendáři pro rezervaci se vyskytuje vždy pouze první den kurzu.

Cena: 3 652,- Kč včetně materiálů

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury.  Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ.
Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště; po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.
Pokud je již kurz obsazen a máte zájem být upozorněn/a na vypsání nového termínu tohoto kurzu napište na tento email ess@pppbrno.cz