změny v legislativě

Od 1. září 2016 vstoupily v platnost nové právní normy o poskytování poradenských služeb a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V důsledku těchto změn dochází k určitým posunům v poskytování poradenských služeb.

Na základě novelizované vyhlášky č. 27/2016 Sb. škola poskytuje dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami péči v rámci podpůrných opatření 1. stupně sama bez doporučení PPP. Dle potřeby vypracuje Plán pedagogické podpory (PLPP), se kterým seznamuje žáka, jeho zákonného zástupce a všechny pedagogy, kteří se na jeho realizaci podílejí. Plán je průběžně vyhodnocován. Do třech měsíců škola vyhodnotí, zda v plánu zahrnutá podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, škola doporučí žákovi, resp. jeho zákonnému zástupci, využití služeb pedagogicko-psychologické poradny. Jako podklad k vyšetření v poradně poskytuje vyhodnocený Plán pedagogické podpory a Přílohu PLPP – školní dotazník žáka ZŠ, případně Školní dotazník pro žáka bez PLPP, a první část dokumentu Aktuální informace o materiálních a personálních podmínkách školy. Oba školní dotazníky mají i verze k tisku pro ruční vyplnění (pdf verze v Dokumentech ke stažení).

Lehčí obtíže by se tedy měly zvládnout ve škole, bez nutnosti vyšetření v poradenském zařízení. Teprve v případě závažnějších problémů se rodiče/zákonní zástupci obracejí o pomoc na poradnu.

S případnými dotazy se obracejte přes stanoveného pracovníka školy na odborného pracovníka, který má vaši školu na starosti.