Novinky v legislativě

Vážení rodiče/zákonní zástupci/zletilí žadatelé o poskytnutí služby pedagogicko-psychologického poradenství

Od 1. září 2016 vstoupily v platnost nové právní normy o poskytování poradenských služeb a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na tomto místě Vám přinášíme základní informace, jak se v nové situaci zorientovat a odpovídáme na nejčastěji kladené otázky.

K jakým změnám v důsledku změny legislativy dochází v péči o děti, u nichž se objeví výukové či výchovné obtíže?
U dětí, jejichž obtíže jsou mírnějšího rázu, např. mají pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní či počítání, nebo se u nich projevují lehčí výkyvy v soustředění, již není nutná návštěva poradny, neboť jsou řešeny na půdě školy, zpravidla formou tzv. plánu pedagogické podpory. S jeho náplní je seznámen žák, jeho zákonný zástupce a všichni vyučující, podílející se na realizaci plánu. Pokud na základě uskutečnění opatření popsaných v plánu dojde ke zlepšení situace, škola pokračuje v osvědčeném přístupu po celou dobu, kdy obtíže přetrvávají. V případě, že školou navržená a realizovaná opatření v rámci plánu pedagogické podpory nejsou dostačující (škola úspěšnost opatření zahrnutých v plánu průběžně vyhodnocuje), škola nejpozději po 3 měsících doporučí návštěvu poradenského zařízení.

U dětí, jejichž obtíže jsou závažnějšího stupně, např. výrazné potíže v osvojování učiva, závažné zdravotní obtíže, neznalost vyučovacího jazyka či výrazné pozornostní výkyvy, škola rovněž poskytuje potřebná opatření, ale zároveň bezodkladně doporučuje návštěvu poradenského zařízení.

Jak postupovat, má-li mé dítě výukové obtíže či výchovné obtíže promítající se do školního prostředí?
V první fázi je nejdůležitější obrátit se jako rodič na školu (třídního učitele) a domluvit se na společném postupu podle stupně závažnosti obtíží dítěte. Teprve pokud jsou obtíže závažnějšího charakteru, je vhodné požádat o vyšetření v poradně (pomoc poradenské zařízení), opět však ve spolupráci se školou, která poskytuje potřebné informace o dosavadním vývoji situace.

Došlo k nějakým změnám v oblasti komunikace mezi rodiči, školou a poradnou?
Ano, nové právní normy poradně a škole ukládají povinnost vzájemně se informovat o vzdělávacích potřebách dětí a výsledcích vyšetření a domlouvat se na možnostech realizace navrhovaných opatření. Za tímto účelem škola poskytuje poradně informace o dítěti a třídě, zahrnující popis obtíží, kvůli kterým vyšetření doporučuje, podmínky ve třídě, případně vyhodnocený plán pedagogické podpory, byl-li vypracován. Poradna poté na základě těchto informací a výsledků vyšetření navrhuje opatření, se kterými seznámí rodiče a které dále komunikuje se školou. Na základě sdělených možností školy je může dále upravovat. Konečné Doporučení ke vzdělávání poradna zasílá přímo škole, a to vždy, když mají doporučení dopad do vzdělávání žáka. K zaslání Doporučení ke vzdělávání není nutný souhlas zákonného zástupce.

Jak postupovat u dětí, které již v poradně vyšetřené byly a v Doporučení ke vzdělávání je uvedeno zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáka dle §2 odst. b) zákona č. 561/2004 Sb.?
Žáci s takovýmto doporučením jsou vzděláváni s ohledem na své individuální vzdělávací potřeby popsané v Doporučení ke vzdělávání, ať už v rámci individualizovaného přístupu nebo formou vypracovaného plánu pedagogické podpory, a to po celou dobu trvání obtíží. Pokud nedojde ke zhoršení projevů, podpůrná opatření poskytuje škola.   

Jak postupovat u dětí, které již v poradně vyšetřené byly, a v Doporučení ke vzdělávání je uvedeno, že se jedná o žáka se zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením?
U žáků, kteří mají v závěru uvedené, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 zákona č. 561/2004 Sb. typu zdravotního znevýhodnění či zdravotního postižení, bude, v souvislosti s ukončením doby platnosti Doporučení, zpravidla provedeno kontrolní vyšetření. To by mělo proběhnout v rámci tzv. přechodného období, které činí dva roky. Pro žáky zdravotně postižené je většinou vypracován individuální vzdělávací plán, který je jednou ročně poradnou vyhodnocován, u žáků zdravotně znevýhodněných záleží na míře přetrvávání obtíží, zda je kontrolní vyšetření v poradně školou vyhodnoceno jako potřebné, či zda je dostatečné podporu poskytnout v rámci plánu pedagogické podpory, který vypracuje škola.