Péče o žáky SŠ a SOU

Péče o žáky  SŠ a SOU

Dospívajícím (a jejich rodičům) nabízíme pomoc při zvládání obtíží spojených se vzděláváním a výchovou, pomoc při řešení osobnostních a vztahových problémů v období dospívání:

  • pomoc při řešení výukových obtíží (na podkladě nerovnoměrného vývoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů,  specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností  a jiných odlišností ve vývoji dospívajících)
  • pomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině).
  • pomoc při řešení osobních a vztahových problémů dospívajících
  • pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením  střední školy,  posouzení předpokladů ke studiu na VOŠ a VŠ, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu/.
  • pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, programy na podporu zdravého sociálního klimatu ve třídě a prevence šikany).