Péče o žáky ZŠ

Péče o žáky ZŠ

Dětem mladšího i staršího školního věku (a jejich rodičům) nabízíme pomoc při zvládání nejrůznějších obtíží spojených se vzděláváním a výchovou:

  • pomoc při řešení výukových obtíží (na podkladě nerovnoměrného vývoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů,  specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností  a jiných odlišností ve vývoji dětí)
  • pomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině )
  • pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením základní nebo střední školy,  posouzení předpokladů ke studiu na víceletém gymnáziu, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu).
  • pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, následné programy na podporu zdravého sociálního klimatu ve třídě a prevence šikany)
  • péče o mimořádně nadané žáky (identifikace nadání, poradenství pro rodiče, konzultace individuálních vzdělávacích plánů)