Péči o pedagogické pracovníky škol a školských zařízení

Učitelům a školám nabízíme: 

  • konzultační pomoc –  osobní, telefonické či písemné konzultace při řešení výukových či výchovných problémů žáků (na žádost učitele nebo rodičů žáka)
  • informační  a metodickou  pomoc – vzdělávací programy pro učitele, pomoc speciálního pedagoga (nebo psychologa) při vypracování individuálních vzdělávacích plánů (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami), metodické vedení školních psychologů, školních speciálních pedagogů, školních metodiků prevence…

Při spolupráci se školami upřednostňujeme tyto principy:

  • osobní přístup – každá škola má – v rámci poradny – „svého“(přiděleného)  psychologa a speciálního pedagoga (nezaměňujme, prosím, se školním psychologem a školním speciálním pedagogem – ti pracují přímo na škole).
  • úzký kontakt se školním poradenským pracovištěm – psychologové a speciální pedagogové PPP spolupracují se školním poradenským pracovištěm (které je tvořeno výchovným poradcem školy, školním metodikem prevence a na některých školách rovněž školním psychologem a školním speciálním  pedagogem).
  • návštěvy na školách psychologové a speciální pedagogové PPP svěřené školy  několikrát ročně navštíví, v průběhu školního roku jsou se školami v telefonickém a písemném kontaktu.
  • přímá spolupráce s učiteli – při řešení některých situací spolupracují naši psychologové a speciální pedagogové (po dohodě s rodiči)  také přímo  s jednotlivými učiteli – formou telefonických konzultací, osobních setkání, návštěv v hodinách, při preventivních programech se třídou…

Znalost prostředí jednotlivých škol využívají  psychologové a speciální pedagogové PPP při své práci s klienty – jak při vyjasnění příčiny a povahy problému, tak při hledání řešení (a jeho uskutečnění).