Povinně zveřejňované informace

 1. Úplný oficiální název organizace:
  Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  PPP v Brně byla založena v r. 1968 jako Psychologická výchovná klinika pro děti a mládež vyžadující zvláštní péči, dále jako Krajská PPP v roce 1973 a přímo pro okres Brno-venkov v roce 1981. Aktuální zřizovací listina vydána Jihomoravským krajem – Nová zřizovací listina příspěvkové organizace JMK ze dne 30. 4. 2015. Účelem je zajištění informační, diagnostické, poradenské a metodické pomoci dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům.
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
  Ředitel řídí poradnu a plní úkoly vedoucího organizace, jmenuje a odvolává své zástupce. Odpovídá za plnění úkolů dle plánu činnosti vycházejícího z legislativních norem a zřizovatelem schválené koncepce, za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků, odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon poradenské inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci odborných pracovníků i správních zaměstnanců. Dále odpovídá za zpracování zprávy o činnosti a hospodaření poradny a za její zpřístupnění veřejnosti.
 4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, jiné možné spojení.
  Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace
 • Hybešova 15; 602 00 Brno
 • Web: pppbrno.cz
 • Email: poradna@pppbrno.cz
 • Číslo datové schránky: nrk5vhw
 • Tel: 543 216 080 (přijímací kancelář), 543 426 083-8 (odborní pracovníci)

      Odloučená pracoviště:

 1. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
  Účet u KB: 43-5168730237/0100
 2. Identifikační číslo organizace (IČO)
  70843155
 3. Daňové identifikační číslo (DIČ), IZO, RED IZO.
  CZ70843155, IZO organizace 108 010 104, RED IZO 600 034 283.
 4. Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
  Osobně v přijímací kanceláři nebo v pracovně ředitele, elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty.

         Pracovníci určení k poskytování informací:

 • administrativního charakteru – přijímací kanceláře jednotlivých pracovišť
 • hospodářka – Hana Součková, 543245914-6
 • odborného charakteru – ředitel Mgr. Libor Mikulášek ; statutární zástupce Mgr. Soňa Baldrmannová;
 • přímo na odloučených pracovištích u vedoucích pracovišť
 1. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
  Osobně – v přijímací kanceláři, elektronicky – prostřednictvím e-mailové pošty, popř. přímo v pracovně ředitele, Zachova 1, Brno.
  Při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se postupuje dle vyhlášky č. 150/1958.
  Ředitel, popř. jeho zástupce posoudí žádost
  a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle zákona postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  c) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti PPP, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  d) nerozhodne-li ředitel PPP či jeho zástupce podle § 15 zákona (Rozhodnutí o odmítnutí žádosti), poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do  30 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce d) může PPP prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud PPP žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen “rozhodnutí o odmítnutí žádosti”), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Proti rozhodnutím ředitele se lze odvolat ke školskému odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, odbor speciálního školství a výchovného poradenství; písemně KÚ JmK, OŠ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

 1. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Žádost, stížnost či návrh lze podat osobně nebo telefonicky v přijímací kanceláři nebo v pracovně ředitele, elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty.

 1. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:

V přijímací kanceláři, na www stránkách PPP.

 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky 27/2016 Sb.

Dále se PPP řídí ostatní platnou pracovně právní a další legislativou – Zákoník práce, Nařízení vlád. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě atd. Obecnou legislativu upřesňují a konkretizují vnitřní předpisy PPP:

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací – viz. příloha

V Brně dne 6.2.2014

Mgr. Libor Mikulášek, ředitel PPP