Osobní údaje klientů

Poučení o nakládání s osobními údaji klientů podle zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů

  • Účel zpracování osobních údajů:

Pedagogicko-psychologická poradna Brno je podle výše uvedeného zákona správcem osobních údajů (1). Její zaměstnanci shromažďují osobní údaje, aby bylo možno stanovit co nepřesnější příčiny obtíží klienta. Zpracování dokumentace klienta je zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít k její záměně nebo zneužití.

  • Práva klienta a povinnosti správce

Poskytování osobních popřípadě citlivých údajů klientem je dobrovolné. Poskytnuté údaje jsou zpracovávány v písemné a elektronické podobě v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění stanoveného účelu. Souhlas klienta může být kdykoliv odvolán. Pokud souhlas není poskytnut, musí pracovník ukončit zpracování a poradna je povinna zajistit, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů.

Poskytnuté údaje budou uchovávány po dobu poskytování služeb poradnou nejdéle do 45 let věku klienta nebo na dobu s klientem jinak dohodnutou, poté budou archivovány podle zákona o archivnictví.

Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích. V zájmu klienta zpřístupní údaje jiným osobám výhradně s jeho písemným souhlasem.

Klient má právo přístupu k osobním údajům. Správce osobních dat je povinen jednou za kalendářní rok bezplatně (jinak kdykoli za přiměřenou úhradu), poskytnout subjektu údajů na základě písemné žádosti informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

Pokud klient zjistí, že došlo k porušení povinnosti správcem osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Po seznámení se svými právy a povinnostmi PPP při nakládání s osobními údaji budete požádáni o stvrzení této skutečnosti na formuláři Informovaný souhlas s poskytnutím poradenských služeb a se zpracováním a uchováním osobních údajů, který vám předloží odborný pracovník PPP Brno.

(1) osobním údajem je jakýkoliv údaj, na jehož základě lze zjistit přímo či nepřímo identitu dané osoby. Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo odborových či jiných zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.