Informace k předčasnému zahájení školní docházky a k zařazování dětí do přípravných tříd


Předčasné zahájení školní docházky

Možná jako rodiče zvažujete u svého dítěte nástup do školy ještě před dovršením šestých narozenin. Možná Vás na tuto myšlenku navedly učitelky MŠ nebo prarodiče, možná jste na to přišli sami při srovnávání se starším sourozencem Vašeho dítěte, možná Vaše dítě umí jmenovat číselnou řadu přes sto, poznává písmenka a zkouší přečíst názvy obchodů. Někdy máte obavy, že se Vaše dítě v dalším roce v MŠ bude už nudit nebo že mu odchází do školy kamarádi a Vaše dítě je z toho smutné.

Předčasné zahájení povinné školní docházky se řídí školským zákonem (č. 561/2004, §36, odst. 3 v platném znění.).  Ten umožňuje dítěti, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně a zejména duševně vyspělé.

Z legislativního vymezení vyplývá nezbytnost posouzení a doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, u dětí narozených v rozmezí 1.1. až 30.06. je nezbytné současně i vyjádření odborného lékaře.

Předčasné zahájení povinné školní docházky je rozhodujícím krokem, které může významně ovlivnit celou školní dráhu Vašeho dítěte – nejen rozvoj jeho schopností a dovedností, ale také jeho spokojenost ve škole, vztahy s vrstevníky a celkovou psychickou pohodu.

Nedostatečná připravenost se nemusí u dítěte projevit ihned po nástupu do školy, ale až po nějaké době, když se „nahromadí“ zátěž a zvýší se jeho únava a obavy ze selhávání. Řada velmi bystrých a „šikovných“ dětí nemusí být na tuto výzvu připravené, přestože rozumově oproti svým vrstevníkům v předškolním věku zvládají mnohem náročnější úkoly.

Není výjimečné, že děti dozrávají nerovnoměrně. Ačkoliv se zjistí výborné rozumové předpoklady, nemusí po sociální a emoční stránce dospívat stejně rychle. V pozdějších ročnících tak pro ně může být náročné zapojit se do vztahů se spolužáky, neboť si mohou více rozumět s mladšími kamarády z nižších ročníků. Neumí se prosadit ve třídě mezi staršími dětmi, jakékoliv výtky ze strany spolužáků zveličují a dítě se dostává do psychické nepohody, hrozí i neurotické obtíže.

Při komplexním vyšetření se zaměřujeme na potenciál dítěte, pokud jde o jeho schopnosti, jeho pracovní, sociální, emoční vyspělost, dále posuzujeme oblast grafomotoriky, úroveň rozvoje sluchového i zrakového vnímání, laterality, řeči, prostorových a předmatematických představ. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. „předčasné“ zaškolení, což znamená, že dítě má začít chodit do školy se staršími dětmi, mělo by ve výše uvedených oblastech být oproti svým vrstevníkům tzv. „napřed“, resp. by předkládané úkoly mělo plnit s jistotou. Jakákoliv nejistota ve zmíněných oblastech může ro dítě znamenat zvýšenou zátěž a hrozí riziko přetížení a selhání.

Posouzení vhodnosti předčasného zaškolení v PPP obvykle probíhá u speciálního pedagoga a psychologa v rámci celého dopoledne. Tedy přibližně stejně dlouho, jako trvá školní den v prvním ročníku. Tato skutečnost může být důvodem, proč se některým rodičům zdá vyšetření v poradně pro dítě náročné. Je potřeba, aby se dítě dostavilo k vyšetření zdravé, bez infekcí horních cest dýchacích apod.

Závěrečné doporučení vyplývá nejen z podkladů získaných v rámci vyšetření samotného, ale také zahrnuje sdělení a postoje rodičů a vyplývá i z informací z mateřské školy, která má možnost dítě při jeho vývoji sledovat dlouhodobě. Je důležité nicméně přihlédnout i k vyjádření dalších odborných lékařů, klinického psychologa, logopeda apod.

V případě jakýchkoli nejasností je možné kontaktovat naše odborné pracovníky na jednotlivých pracovištích.

 

Informace k zařazování do přípravných tříd


Podle Školského zákona § 47 jsou přípravné třídy základní školy zřizované pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Pro děti, které nemají odklad školní docházky, tedy přichází v úvahu zařazení do přípravné třídy v případě, že budou zjištěny významné deficity v předškolních dovednostech a zejména když bude volná kapacita v přípravné třídě po zákonem stanoveném přednostním přijetí dětí s odkladem školní docházky.

 


Vytvořeno: 14. 02. 2024

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.