Vyšetření v PPP před maturitní zkouškou

Vyšetření před maturitní zkouškou (MZ)
Vyšetření je určeno pro žáky se zdravotním znevýhodněním a postižením (podrobně viz Školský zákon č. 561/2004 Sb. , VYHLÁŠKA o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou).
Vyšetření před MZ probíhá celoročně. Vzhledem k termínu odevzdání posudku k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (tzv. posudek PUP) ve škole a jeho doporučené platnosti,doporučujeme se k vyšetření objednat v průběhu druhého pololetí ročníku před maturitním ročníkem (obvykle 3. ročník SŠ nebo 1. ročník dvouletého nástavbového maturitního studia),nejpozději pak v průběhu září (na začátku maturitního ročníku). Pozdější objednání může znamenat nemožnost poskytnout včasný termín ke splnění podmínek uplatnění posudku (viz objednací doba – Jak se objednat?).
Pro jarní zkušební období se posudek ve škole odevzdává spolu s přihláškou k MZ nejpozději 1.12.v maturitním šk.roce. Pokud se maturitní zkouška uskuteční v podzimním zkušebním období, přihlášení k MZ musí proběhnout spolu s případným odevzdáním posudku do 25.6., objednání k vyšetření je tomu třeba přizpůsobit.
Doporučená platnost posudku PUP je 18 měsíců od data vydání.

S sebou na vyšetření je třeba přinést vyplněný a razítkem školy opatřený Dotazník k PUP MZ (obvykle je k dispozici ve škole u výchovných poradců, kteří jej vyplní spolu s vyučujícími maturitních předmětů) , opravené slohové práce, sešity, případně lékařské zprávy a všechny další dokumenty související s obtížemi, pro které by mělo být uplatněno uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky.

Vyšetření školní zralosti předškolních dětí

Vážení rodiče předškolních dětí,
v současnosti probíhá vyšetřování školní zralosti u dětí, u nichž jejich rodiče zvažují odklad školní docházky. V případě, že také vy zvažujete u Vašeho dítěte, zda je zralé a pro školníé docházku dobře připravené, co nejdříve nás kontaktujte, a to nejlépe telefonicky nebo emailem, případně osobně. Nasměrovat Vás mohou také paní učitelky v MŠ, které Vaše dítě znají a mohou Vám poradit, zda je vyšetření v poradně vhodné.

Důležité upozornění:
Dítě, které dovrší do 31. srpna daného kalendářního roku 6 let, musí v září zahájit povinnou školní docházku. Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Žádost musí podat nejpozději do 31.5. a doložit ji dvěma doporučeními, z nichž jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog a druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).
(viz § 37 odst. 1 Zákona 49/2009 novelizujícího zákona 561/2004)

Výběrové řízení

Pedagogicko-psychologická poradna Brno,příspěvková organizace, Hybešova 15, Brno vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

  • speciální pedagog
  • psycholog

termín podání přihlášky je do 10.5.2016

předpokládaný termín nástupu je 25.8.2016 (dle dohody i dříve)

Profesní životopis s motivačním dopisem zasílejte na email krhovska@pppbrno.cz nebo na adresu ředitelství PPP Brno, p.o. Zachova 1, 602 00 Brno

Objednávky z E-shopu

Vyzvednutí objednávek z našeho E-shopu je možné pouze osobně na pracovišti Zachova 1, Brno. V případě zájmu o zaslání produktu poštou objednávejte na www.studijniliteratura.cz kde si můžete nechat zaslat poštou veškeré naše publikace.

Děkujeme za pochopení

Zachova opět v provozu

Pracoviště Zachova je od 18.1.2016 po rekonstrukci opět plně v provozu. Děkujeme za trpělivost a pochopení a omlouváme se za případné obtíže spojené s rekonstrukcí.