Materiály k zakoupení


Tyto materiály lze zakoupit na pracovišti Zachova, Kohoutova, Lomená – maximálně do 5ti kusů od jednoho titulu. V případě zájmu většího množství publikací nebo pokud budete chtít materiály zaslat poštou, tak objednávejte na www.studijniliteratura.cz.

Publikace je zaměřena na rozklad a sklad slov na slabiky a hlásky. Obrázky z jednotlivých pracovních listů lze vystříhat a používat k dalším hrám a činnostem rozvíjejícím řeč, fonematické uvědomování a rytmus. Určeno především pro děti předškolního věku.

Cena 108 Kč
Sluchová analýza a syntéza řeči: Soubor napomáhá rozvíjet jeden z důležitých předpokladů pro nácvik psaní a čtení – sluchové vnímání.

Cena 59 Kč
Sluchová analýza a syntéza řeči: Soubor napomáhá rozvíjet jeden z důležitých předpokladů pro nácvik psaní a čtení – sluchové vnímání.

Cena 54 Kč

Pracovní listy slouží k rozvoji zrakového rozlišování, potřebného ke správnému rozlišování jednotlivých písmen a číslic při čtení. Zároveň se rozvíjí koncentrace, systematický přístup k práci, vůle k dokončení úkolu, samostatnost.

Cena 97 Kč
Pracovní listy určené pro děti, které potřebují prohloubit číselné představy v oboru do 10 a upevnit číselnou řadu do 10. Pochopení struktury čísel v oboru do 10 je předpokladem pro zvládnutí dalšího počítání, ať už pochopení analogie u vyšších číselných řad nebo provádění číselných operací bez přechodu i s přechodem přes desítku. Rozklad umožňuje seskupování množství a napomáhá k odbourávání počítání po jedné.

Cena 102 Kč
Rozcvičovací listy pomáhají žákům osvojit si a upevnit jednu ze základních školních dovedností – grafomotorickou obratnost. Určeno pro děti, které mohou mít nebo už mají obtíže při nácviku písma. Cviky mohou provádět již děti předškolního věku.

Cena 64 Kč

Pracovní listy slouží k nácviku uvědomění si hranic slov ve větách, rozvoji fonematického uvědomování (skládání a rozkládání slov na slabiky a hlásky), rozlišení tvrdých a měkkých slabik (dy,ty,ny/di,ti,ni) a rozlišování délek slabik. Určeno pro děti mladšího školního věku, zejména pro ty, u nichž se v oblasti psaní projevují dysortografické obtíže.

Cena 84 Kč
Pracovní listy určené k nácviku pojmů užívaných k orientaci v prostoru, k uvědomění si prostorových vztahů a jejich zapamatování, k rozvoji zrakové analýzy a syntézy. Zároveň se rozvíjí koncentrace, systematický přístup k práci, vůle k dokončení úkolu, samostatnost.

Cena 104 Kč
Postřehovací slabiky jsou určeny k nácviku čtení slabik, jejich rychlejšímu vybavování při čtení souvislého textu. Jsou řazeny podle obtížnosti od nejjednodušších, otevřených slabik, po nejobtížnější, shluky souhlásek.

Cena 126 Kč

Pracovní listy určené dětem předškolního a mladšího školního věku. Cíleny na rozvíjení jemné motoriky a dovedností potřebných ke čtení, psaní a počítání. Celým souborem provází slon Bonifác, každý obrázek doprovází část příběhu vážící se k Bonifácovým dobrodružstvím.

Cena 94 Kč
Pracovní listy jsou určeny k nácviku čtení. Prvních pět stran slouží k procvičení rozlišování písmen, na dalších stranách lze upevňovat správné čtenářské návyky. Obsahují zajímavé pověsti, hádanky a vtipy.

Cena 65 Kč
Stručný přehled mluvnice zpracovaný formou algoritmických kroků. Celý soubor je uspořádaný do deseti metodických celků tak, aby se mohl využívat i při skupinové nápravě dysortografie. Ke každému učivu jsou zpracovány přehledné mluvnické tabulky a procvičovací tabulky s kontrolními výsledky.

Cena 125 Kč

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.