Co nabízíme


Nabízíme komplexní péči o děti, žáky a studenty v oblastech:

 • Péče o předškolní děti
 • Péče o žáky s výukovými obtížemi (např. specifické poruchy učení)
 • Péče o žáky na konci povinné školní docházky – profesní orientace
 • Péče o žáky na středních školách (včetně maturitní zkoušky)
 • Péče o děti a žáky s výchovnými obtížemi
 • Péče o nadané a mimořádně nadané děti, žáky a studenty
 • Péče o děti, žáky a studenty se zdravotním znevýhodněním
 • Péče o děti, žáky a studenty z kulturně odlišného prostředí (cizince, s nedostatečnou znalostí českého jazyka…)
 • Péče o děti, žáky a studenty s jinými životními podmínkami
 • Péče o třídní kolektivy v rámci primární i sekundární prevence sociálně patologických jevů

  Nabízíme péči o pedagogické pracovníky škol a školských zařízení

Dětem od tří let (a jejich rodičům) poskytujeme tyto psychologické a speciálně-pedagogické služby:

 • posouzení vývojové úrovně dítěte 
 • posouzení laterality (“praváctví” či “leváctví”) posouzení školní zralosti (včetně vypracování odborných podkladů – doporučení odkladu školní docházky, doporučení vřazení dítěte do speciální školy)
 • pomoc při adaptačních problémech v MŠ 
 • pomoc při emočních (citových) a výchovných problémech v rodině a v MŠ
 • pomoc s rozvojem dílčích schopností a dovedností (jako je grafomotorika, početní schopnosti a dovednosti, sluchové a zrakové vnímání, vizuomotorika, prostorová orientace, řeč – vyjma nápravy vad výslovnosti…) – formou individuální péče (speciálně-pedagogická stimulace) nebo skupinové péče (edukativně stimulační skupiny pro předškoláky)

Dětem mladšího i staršího školního věku (a jejich rodičům) nabízíme pomoc při zvládání nejrůznějších obtíží spojených se vzděláváním a výchovou:

 • pomoc při řešení výukových obtíží (na podkladě nerovnoměrného vývoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů, specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností a jiných odlišností ve vývoji dětí)
 • pomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině)
 • pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením základní nebo střední školy, posouzení předpokladů ke studiu na víceletém gymnáziu, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu).
 • pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, následné programy na podporu zdravého sociálního klimatu ve třídě a prevence šikany)
 • péče o mimořádně nadané žáky (identifikace nadání, poradenství pro rodiče, konzultace individuálních vzdělávacích plánů) 


Dospívajícím (a jejich rodičům) nabízíme pomoc při zvládání obtíží spojených se vzděláváním a výchovou, pomoc při řešení osobnostních a vztahových problémů v období dospívání:

 • pomoc při řešení výukových obtíží (na podkladě nerovnoměrného vývoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů, specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností  a jiných odlišností ve vývoji dospívajících)
 • pomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině).
 • pomoc při řešení osobních a vztahových problémů dospívajících
 • pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením střední školy,  posouzení předpokladů ke studiu na VOŠ a VŠ, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu/.
 • pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, programy na podporu zdravého sociálního klimatu ve třídě a prevence šikany).

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.